Ketju, jota COVID-19 ei voi rikkoa

Lue, kuinka World Food Programme jatkaa työtään miljoonien ihmishenkien pelastamiseksi ja elämien muuttamiseksi koronaviruksesta huolimatta

Image for post
Image for post
Dominikaaninen tasavalta: WFP:n edustaja, Romain Sirois, auttaa toimittamaan suojavarusteita, kuten maskeja ja hanskoja, ruokaloihin, jotka jakavat ruokaa kaikista haavoittuvaisimmille. Kuva: WFP/Marcelle Rodriguez

Vaikka toimitusketju katkeaa, kaikista haavoittuvaisimpien on edelleen selvittävä.

Samalla kun COVID-19 pandemia johtaa ennennäkemättömiin rajojen sulkemisiin, matkustusrajoitteisiin ja toimitusketjujen monimutkaistumisiin, World Food Programmen (WFP) on löydettävä keinoja, joiden avulla haavoittuvaisimpien ihmishenkien pelastaminen ja elämien muuttaminen jatkuu. Tämä ryhmä pitää sisällään yli 12 miljoonaa lasta, jotka eivät enää saa WFP:n tukemaa kouluruokaa koulujen sulkemisen takia — ja luvun odotetaan nousevan tulevina päivinä ja viikkoina.

WFP on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) johtamaa järjestöjen välistä Supply Chain Interagency Coordination Cell –ryhmää, joka koordinoi toimitusketjuja. WFP toimii YK- ja kansalaisjärjestöjen ohella aktiivisesti tehokkuuden ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi COVID-19 toimiin läpi humanitaarisen sektorin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi resurssien yhdistämistä, jotta humanitaarisella yhteisöllä on ajantasaista tietoa logistisista esteistä, häiriöiden merkitsemistä meneillään oleviin kehitysohjelmiin sekä parempien päätösten tekemistä kollektiivisesti.

Image for post
Image for post
YK:n Humanitarian Respone Depot –yksikkö Panamassa lähettää suojavarusteita Etelä-Amerikan valtioihin. Kuva: WFP/Francisco Garrido

Yksi koordinaatioryhmän päämääristä on tarjota näkyvyyttä äärimmäisen tärkeiden tarvikkeiden tarpeelle COVID-19 vastauksessa — tällaisia tarvikkeita ovat henkilökohtaiset suojavarusteet kuten hanskat, maskit ja koko kehon peittävät kaavut, sekä laboratoriodiagnostiikka ja kliiniset välineet.

Vastauksena näiden tärkeiden tarvikkeiden kasvaneeseen kysyntään WFP:n hallinnoima YK:n Humanitarian Response Depot (UNHRD) –yksikkö on tukenut kumppaneita yli 85 tavaralähetyksen toimittamisessa 74:ään maahan 25. tammikuuta jälkeen. Nämä toimitukset pitävät sisällään henkilökohtaisia suojavarusteita, järjestöjen välisiä ensiapupakkauksia, anestesiapakkauksia, ruiskuja, paareja, lämpömittareita, ruumissäkkejä, vedenpuhdistustarvikkeita sekä logistisen tuen välineitä 1,4 miljoonan dollarin arvosta.

Riippuen rahoituksen saatavuudesta, WFP suunnittelee ylimääräisten humanitaaristen keskusten pystyttämistä Kiinaan, Eurooppaan, Lähi-Itään, Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan mobilisoidakseen operationaalisen tuen välineistöä, kuten väliaikaisia varastointipalveluita, generaattoreita ja ambulansseja, nopeasti.

WFP välittää ruokaa säännöllisesti ennakkoon ja säilyttää sitä strategisissa sijainneissa valmistautuakseen hätätilanteisiin, kuten maanjäristyksiin, pyörremyrskyihin ja tsunameihin. Tämä lyhentää toimitusaikaa ja tarkoittaa lisäksi, että ruoka voidaan ostaa suotuisammissa markkinaolosuhteissa.

Tämän hetkisen globaalin hätätilan aikana WFP vahvistaa tarvikkeiden kokonaismäärää 14:ssä strategisesti sijoitetussa keskuksessaan ollakseen valmis toimittamaan ruokaa oikea-aikaisesti sinne, missä sitä tarvitaan.

Maissa, jotka on arvioitu erityisen haavoittuvaisiksi ja jotka todennäköisemmin kärsivät toimitusketjujen katkeamisista, WFP ostaa ja varastoi ruokaa kolmen kuukauden tarpeisiin varmistaakseen, että kaikista haavoittuvaisimmat ihmiset eivät menetä heille elintärkeää avustusta.

Liikkumisrajoitukset ovat suuri haaste elintärkeille operaatioille maailman haavoittuvaisimmissa maissa.

“Sisämaavaltioissa, kuten Etelä-Sudanissa, humanitaarisen avustuksen toimituskäytävien pysyminen avoimina mahdollisimman pitkään on äärimmäisen tärkeää,” sanoo Matthew Hollingworth, WFP:n maajohtaja Etelä-Sudanissa. ”Toimitamme ruokaa ja muita tarvikkeita kiireellä, jotta saisimme ne perille ennen sadekautta, joka saattaa tänä vuonna alkaa aikaisin. Sade huuhtoo tiet ja reitit pois, jolloin suuri osa maasta on saavuttamattomissamme. Jos emme pysty hankkimaan ja kuljettamaan perushyödykkeitä naapurimaista, tämä pyrkimys tulee epäonnistumaan tehden yli viiden miljoonan ihmisen elämästä aiempaakin epävarmempaa.”

WFP työskentelee tiiviisti paikallisten viranomaisten kanssa minimoidakseen valtioiden asettamien lisääntyvien rajoitusten vaikutuksen ja varmistaakseen, että ruokalastit ja muut välttämättömät tavarat pystytään edelleen kuljettamaan päämääriinsä.

Esimerkkejä tästä ovat lastien priorisointi ja nopeiden tulliselvitysten myöntäminen humanitaarisille toimille ja terveystoimille, strategisten varastointipaikkojen hyödyntäminen ruuhkien vähentämiseksi saapumispaikoilla sekä sellaisten menettelyjen käyttöönotto, jotka mahdollistavat turvallisen käsittelyn COVID-19-pandemian yhteydessä.

WFP:n ensimmäinen prioriteetti on mahdollistaa, että sen kaupalliset kumppanit pystyvät jatkamaan toimintaansa. Kuitenkin tilanteessa, jossa keskeytykset niin ilma-, juna-, meri- kuin maaliikenteessäkin lisääntyvät, WFP on tarpeen tullen valmis ottamaan vastuun itselleen.

Tarvittaessa turvaamme strategisia ilmailupalveluita ja vuokraamme erityisajoneuvoja varmistaaksemme hyödykkeiden liikkuvuuden siellä, minne kaupallinen liikenne ei enää pääse. WFP hallinnoi pysyviä ilmailupalveluita 19:ssä valtiossa YK:n Humanitaarisen ilmailupalvelun, UNHAS:in, kautta, ja on valmis aktivoimaan ilmailupalvelut varmistaakseen, että ruoka ja muut elintärkeät tarvikkeet saadaan edelleen perille niitä tarvitseville.

Image for post
Image for post
Matkustajat nousevat UNHAS:in ET410-lentokoneeseen Juban kansainvälisellä lentoasemalla Etelä-Sudanissa. Kuva: WFP/Gabriela Vivacqua

WFP kuljettaa myös humanitaarisia työntekijöitä ja perustaa sairaiden kuljettamiseen liittyviä palveluita mahdollistaakseen, että kriittisesti sairaat humanitaariset työntekijät voidaan siirtää turvallisesti lähimpien terveyspalveluiden piiriin.

Samalla kun hallitukset toimeenpanevat toimia suojellakseen kansalaistensa terveyttä, WFP tehostaa varotoimia vähentääkseen edunsaajiemme, kumppaniemme ja työntekijöidemme tartuntariskiä.

Jakelupisteillä omaksuttuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi sosiaalinen eristäminen ja käsienpesu, minkä lisäksi UNHAS toimii suojellakseen henkilökunnan ja matkustajien terveyttä — kuten myös palveleviemme ihmisten terveyttä. Nämä toimet pitävät sisällään lentokoneiden desinfioinnin, käsidesin saatavuuden varmistamisen ja suojavarusteiden tarjoamisen henkilökunnalle.

87 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia WFP:n avustuksesta selvitäkseen. Vaikka kohtaamme päivittäin uusia ongelmia, jotka vaikuttavat globaaleihin toimitusketjuihin, WFP jatkaa työtä, joka on erikoisalaamme: toimittaa apua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

WFP ei voisi jatkaa elintärkeää työtään COVID-19-pandemian aikana ilman joustavaa tukea, jota saamme Suomelta ja muilta strategisilta kumppaneiltamme. Haluamme kiittää joustavan rahoituksen kumppaneitamme, jotka mahdollistavat ihmishenkien pelastamisen ja elämien muuttamisen päivästä toiseen.

Written by

YK:n World Food Programme (WFP) on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, jonka työn tavoitteena on saavuttaa maailma ilman nälkää.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store