Ketju, jota COVID-19 ei voi rikkoa

Dominikaaninen tasavalta: WFP:n edustaja, Romain Sirois, auttaa toimittamaan suojavarusteita, kuten maskeja ja hanskoja, ruokaloihin, jotka jakavat ruokaa kaikista haavoittuvaisimmille. Kuva: WFP/Marcelle Rodriguez

Logistiikkaverkosto, joka ei rajoitu ruokaan

YK:n Humanitarian Respone Depot –yksikkö Panamassa lähettää suojavarusteita Etelä-Amerikan valtioihin. Kuva: WFP/Francisco Garrido

Varautumisen seuraava taso

Toimituskäytäviä ylläpidetään suljetuista rajoista huolimatta

Jos kaikki muu epäonnistuu, me lennämme

Matkustajat nousevat UNHAS:in ET410-lentokoneeseen Juban kansainvälisellä lentoasemalla Etelä-Sudanissa. Kuva: WFP/Gabriela Vivacqua

Turvallisuus ensin

Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto

LAHJOITA auttaaksesi WFP:tä vastaamaan COVID-19 aiheuttamaan tilanteeseen ja jatkamaan elintärkeän avustuksen toimittamista niille, jotka tarvitsevat sitä eniten. Lue lisää.

--

--

--

YK:n World Food Programme (WFP) on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, jonka työn tavoitteena on saavuttaa maailma ilman nälkää.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
YK:n World Food Programme

YK:n World Food Programme

YK:n World Food Programme (WFP) on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, jonka työn tavoitteena on saavuttaa maailma ilman nälkää.

More from Medium

For the beginners

Studying abroad is a series of “FRUSTRATING” experiences.

My 3 Favourite Tools For Reading Online